justicetwee.jpg

Informatie Dienstenrichtlijn

Sluyter Advocaten B.V.
Oranjestraat 2
9401 KJ Assen
Postbus 605
9400 AP Assen
info@sluyter-advocaten.nl
www.sluyter-advocaten.nl
KvK nr. 01155288
BTW nr. NL8208.54.992.B01

De advocaten van Sluyter Advocaten B.V. staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Sluyter Advocaten verleent juridische diensten op civiel-, bestuurs-, straf- en fiscaalrechtelijk gebied.

Sluyter Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid bij Nationale Nederlanden, Postbus …  verzekerd tegen de voorwaarden en tenminste het minimale bedrag voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Sluyter Advocaten hanteert algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website.

Op de diensten van Sluyter Advocaten is Nederlands recht van toepassing. De relatief bevoegde rechter en de absoluut bevoegde rechter binnen de rechtbank Noord-Nederland zijn volgens de algemene voorwaarden bevoegd kennis te nemen van geschillen ter zake van de diensten.

Diensten, daaronder begrepen adviezen, worden verleend op basis van voorafgaand overeengekomen tarieven. Tarieven kunnen verschillen, al naar gelang de aard en moeilijkheid van de dienst, de kennis en ervaring van de advocaat en het rechtsbelang. Het standaarduurtarief bedraagt vanaf E 195,– per uur excl. bureaukosten, BTW en verschotten.

Voor informatie over de dienstverlening kan men zich wenden tot het kantoor.

Het kantoor kent een interne klachtenregeling, welke gepubliceerd is op www.sluyter-advocaten.nl. Het kantoor reageert zo spoedig mogelijk op klachten en stelt alles in het werk om een bevredigende oplossing te vinden. Indien dat niet mogelijk blijkt, zijn conform de algemene voorwaarden de relatief bevoegde rechter en de absoluut bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Nederland bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Voor informatie over de rechtspraak en de bevoegde rechter wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

Voor informatie over de van toepassing zijnde regels van de Nederlandse Orde van Advocaten wordt verwezen naar www.advocatenorde.nl.

Bij opdrachtverlening verstrekt het kantoor informatie over de prijs van de diensten en verdere te verwachten kosten, zoals maar niet uitsluitend kosten van dagvaarding en griffierechten.

Op verzoek informeert het kantoor de opdrachtgever over nevenactiviteiten van advocaten en over maatregelen welke zijn getroffen om belangenconflicten te vermijden.