justicetwee.jpg

Bestuursrecht

Bestuursrecht is een onderdeel van publiekrecht. Soms wordt het administratief recht genoemd. Dit komt omdat bestuursrecht alle regels aangaande recht beheersen van de bestuurlijke bedrijvigheid van overheidsorganen (uitvoerende macht).

Wilt u advies of contact met onze bestuursrecht advocaat? Meer informatie vindt u hier >>> 

Bestuursrecht Advocaat P.Sluyter

Peter Sluyter voert sinds ruim 25 jaar een bestuurs- en civielrechtelijke praktijk.

 

Net als het privaatrecht heeft ook het bestuursrecht een formeel, oftewel procesrechtelijk deel.

Diverse soorten bestuursrecht:

 1. Recht van Ambtenaren, bepaalt de positie van ambtenaren in het rechtsysteem
 2. Milieuvergunningen
 3. Belastingrecht
 4. Verkeershandhaving
 5. Ruimtelijke ordening: bestemmingsplannen
 6. Vreemdelingenrecht en asielbeleid
 7. Bouwrecht: (bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid)
 8. Sociaal zekerheidsrecht: (werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand)
 9. Andere bestuursrechtelijke zaken denk aan subsidies, naturalisaties, onderwijs- en waterschapszaken

Het grote verschil tussen privaatrecht en bestuursrecht, is dat een besluit van een bestuursorgaan consequenties heeft voor iedere burger. Terwijl dat bij privaatrecht alleen geldt voor de partijen betrokken bij de overeenkomst.

Geschiedenis bestuursrecht

In verhouding met andere rechtsgebieden is het bestuursrecht betrekkelijk jong. Doordat de overheid zich sinds de negentiende eeuw meer is gaan bemoeien met de maatschappij is het belang van het bestuursrecht toegenomen. Een andere oorzaak is het feit dat de overheid en daarmee de decentralisatie, de laatste jaren behoorlijk gegroeid is.

Doel van bestuursrecht:

 1. Legitimiteit bieden aan overheidsorganen.
 2. Beschermen van burgers tegen besluiten van overheidsorganen en tegen het handelen van overheidsorganen. Vooral handelingen die vallen onder de Algemene wet bestuursrecht.

Het recht geldt voor alle bestuursorganen binnen de zogenoemde gedecentraliseerde eenheidsstaat.

In de Awb (Algemene wet bestuursrecht) zijn de algemene regels van het bestuursrecht terug te vinden. Sinds 1994 is deze wet opgesteld.  Er specifieke kaderwetten naast de algemene wet. Algemene regels voor een bepaald beleidsterrein worden vastgelegd in een kaderwet. Rijksbelastingen kent een Algemene en dus kaderwet. Zo is de Wet op de Loonbelasting van 1964 is een specifieke wet.

Een belangrijk begrip is het “besluit”. Een besluit is 1) een schriftelijke 2) beslissing 3) van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft (zie art. 1:3 Awb). Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan is het een besluit in de zin van de Awb. Als het college van B&W een bouwvergunning verleent dan levert dit een besluit op aangezien het een publiekrechtelijke rechtshandeling is.

Men kan besluiten onderverdelen in besluiten van algemene strekking en beschikkingen. Een beschikking heeft maar 1 belanghebbende, of een kleine, concrete groep direct belanghebbenden. Andere besluiten zijn besluiten van algemene strekking. Om te bepalen of iets een beschikking of een besluit van algemene strekking is gebruikt men drie criteria:

persoonscriterium
zaakcriterium
samenhangcriterium